Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Call for Proposals Training and Conferences
06/07/2015


Call for Proposals Training and Conferences

Κωδικός:3156

Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/07/2015

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2015


Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για κατάρτιση και συνέδρια καλεί τις εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις, ερευνητικά ινστιτούτα , πανεπιστήμια, μη κερδοσκοπικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις να υποβάλουν αιτήσεις για δράσεις όπως η οργάνωση στοχευμένων εξειδικευμένων εκπαιδευτικών εργαστηρίων και εργαστηρίων ανάλυσης κινδύνου, συνεδρίων με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και ταυτόχρονα να επιτευχθεί ένα ισοδύναμο επίπεδο προστασίας σε ολόκληρη την Ένωση . Οι δράσεις κατάρτισης προορίζονται επίσης για τη δημιουργία δικτύων μεταξύ των κρατών μελών , των υπό ένταξη χώρες , των υποψήφιων χωρών , των μη κράτων μελών και των διεθνών δημόσιων οργανισμών προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών , εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών .Back To Top