Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραμμα Interreg Balkan- Mediterranean 2014-2020
27/07/2015


1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραμμα Interreg Balkan- Mediterranean 2014-2020

Κωδικός:3175

Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ)

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/07/2015

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/07/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/10/2015


Η παρούσα πρόσκληση αφορά σε όλες τις προτεραιότητες και ειδικούς στόχους του Προγράμματος. Οι στόχοι των έργων και των προτεινόμενων δράσεων πρέπει να είναι ξεκάθαροι και να συνάδουν με τις προτεραιότητες του Προγράμματος. Επίσης πρέπει να έχουν επίδραση σε όλη την περιοχή που καλύπτεται από το Πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα πατήστε εδώBack To Top