Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Διεθνής Ημέρα για τα Άτομα με Αναπηρία
03/12/2015


Η 3η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε το 1992 με απόφαση της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ ως η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (International Day of Persons with Disabilities) και στοχεύει στο να κεντρίσει την προσοχή της κοινωνίας γύρω από τα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία, με απώτερο σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και την κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Με τον όρο αναπηρία εννοούμε κάθε πνευματική ή σωματική δυσλειτουργία, η οποία χρίζει ειδικής μεταχείρισης ώστε το άτομο να αναπτύξει ισότιμα όλες τις ικανότητες του και να ενταχθεί στη κοινωνία. Η αναπηρία έχει διάφορες μορφές όπως είναι οι αισθητηριακές αναπηρίες (τύφλωση, κώφωση) σωματικές αναπηρίες, (εγκεφαλική παράλυση, ακρωτηριασμένα ή ανύπαρκτα άκρα) νοητική καθυστέρηση, χρωμοσωμικά σύνδρομα. Γενικά η αναπηρία επηρεάζει σημαντικές πτυχές της ζωής του ασθενούς μεταξύ άλλων την δυνατότητα του για αυτοεξυπηρέτηση, απασχόληση, εκπαίδευση, ψυχαγωγία και κοινωνική συμμετοχή.

Περίπου το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού, ή ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ (2014), πάσχουν από κάποιας μορφής αναπηρία. Δυστυχώς είναι γενικά παραδεκτό ότι τα άτομα με αναπηρία βιώνουν καθημερινά τον στιγματισμό, τη διάκριση, την έλλειψη κατάλληλης ιατρικής φροντίδας και υπηρεσιών αποκατάστασης, τη μη πρόσβαση σε μεταφορικά μέσα, κτίρια και πληροφορίες.

Η Έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προτείνει στις κυβερνήσεις και τους εταίρους να παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις βασικές υπηρεσίες στα άτομα με αναπηρία, να επενδύσουν σε ειδικά προγράμματα για τα άτομα αυτά, και να υιοθετήσουν εθνικές στρατηγικές και σχέδια δράσης. Γενικότερα, οι κυβερνήσεις καλούνται σε συνεργασία με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και την κοινωνία των πολιτών να επικεντρώνουν τις προσπάθειες τους στην ενίσχυση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, την κάλυψη βασικών αναγκών και την εξασφάλιση της κοινωνικής ένταξης και της συμμετοχής τους. Τονίζεται ότι για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των παραπάνω πρωτοβουλιών κρίνεται αναγκαία η συμμετοχή και των ίδιων των ατόμων με αναπηρία.

Η υγεία, η ζωή, η αξιοπρέπεια, η κοινωνική προστασία και τα δικαιώματά των ατόμων με αναπηρία πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτα και βασική προτεραιότητα κάθε κοινωνίας. Το πόσο πολιτισμένη είναι μια ανθρώπινη κοινωνία φαίνεται και από τον βαθμό της ευαισθησίας που επιδεικνύει στη διαφορετικότητα και στα άτομα με αναπηρία. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα και είναι καιρός να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο τους αντιμετωπίζει ο καθένας μας, είναι καιρός να αλλάξουν οι νοοτροπίες, οι αντιλήψεις αλλά κυρίως ο τρόπο συμπεριφοράς μας απέναντι τους.

Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει την ευκαιρία να είναι ίσος και το δικαίωμα να είναι διαφορετικός. Όλοι οφείλουμε να ανοίξουμε την καρδιά, την ψυχή και το μυαλό μας στον συνάνθρωπό μας και να πάψουμε να τον βλέπουμε διαφορετικό ή να αντιμετωπίζουμε την διαφορετικότητα ως μειονέκτημα

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
Back To Top