Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Call for Proposals Legal Training and Studies
06/07/2015


Call for Proposals Legal Training and Studies

Κωδικός:3155

Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/07/2015

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2015


Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νομική κατάρτιση και μελέτες καλεί τις εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις , ερευνητικά ιδρύματα , πανεπιστήμια και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις να υποβάλουν αιτήσεις για ενέργειες ανάπτυξης υψηλού επιπέδου ερευνητικών δραστηριοτήτων, τη διοργάνωση συνεδρίων, καθώς και δράσεις για την ευαισθητοποίηση των δικαστών και των λοιπών κλάδων του νομικού επαγγέλματος στο θέμα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης .

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώBack To Top