Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ


Όροι Εντολής Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

2018 - 20231


(α) Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) θα εκτελεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που θα του ανατίθενται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον οποίο θα είναι υπόλογος.

(β) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναθέτει στον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  i. Εισηγήσεις πολιτικών για την ενθάρρυνση συμμετοχής του πολίτη στα κοινά (ενεργός πολιτότητα) και ενίσχυση του ρόλου της Κοινωνίας των Πολιτών, σε όλα τα επίπεδα.

  ii. ∆ηµιουργία εργαλείων, τα οποία ενθαρρύνουν την ενεργό συµµετοχή του πολίτη, µε έµφαση στη νέα γενιά, στη διαµόρφωση πολιτικών αποφάσεων, ώστε η φωνή του πολίτη να λαµβάνεται υπόψη για θέµατα που τον ενδιαφέρουν και τον αφορούν.
   Εργαλεία της ενεργού συµµετοχής του πολίτη είναι η ∆ιοργάνωση ∆ηµοσίων ∆ιαβουλεύσεων, Ερευνών και Ερωτηµατολογίων, Συζητήσεων και η δηµιουργία καναλιών επικοινωνίας µε τους Αξιωµατούχους του Κράτους.

  iii. Συντονισµός όλων των Εθελοντικών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και ενδυνάµωση της συνεργασίας µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Εκκλησία.
   ∆ηµιουργία κέντρου υποστήριξης, ενηµέρωσης και κατάρτισης στα θέµατα εθελοντισµού, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και ενεργού πολιτότητας και συντονισµός για την υλοποίηση των αποφάσεων του Υπουργικού Συµβουλίου για την εφαρµογή της Χάρτας του Ενεργού Πολίτη, του Εγγράφου Πολιτικής για την Κοινωνία των Πολιτών, τη ∆ιακήρυξη για τα ∆ικαιώµατα και Ευθύνες των Εθελοντών.

   Συντονισµός όλων των δράσεων και ενεργειών για την υλοποίηση της απόφασης του Υπουργικού Συµβουλίου για τη δηµιουργία του Ενιαίου Φορέα για την Προστασία και Ευηµερία των Ζώων.

  iv. Στήριξη του έργου Εθελοντικών Οργανώσεων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, µε απόλυτο σεβασµό στην αυτονοµία και ανεξαρτησία τους.

  v. Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων για άντληση κονδυλίων για Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Προγραμμάτων που στηρίζουν τη συµµετοχή του πολίτη.

  vi. Εφαρµογή νοµοθετικού πλαισίου για την αναγνώριση των δεξιοτήτων και γνώσεων που αποκτούνται και µέσω του εθελοντισµού (αναγνώριση της µη τυπικής και άτυπης µάθησης).

  vii. Δηµιουργία πρωτοκόλλου για την αξιοποίηση των εθελοντών σε περίοδο κρίσης και εκτάκτων αναγκών.

  viii. Συντονισµός συναντήσεων του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας µε οργανωµένα σύνολα, οµάδες πολιτών ή µεµονωµένες περιπτώσεις, που αποτείνονται στην Προεδρία για διάφορα αιτήµατα.

  ix. Θέµατα τα οποία θα καθορίζονται από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και αφορούν στην ενίσχυση προτεραιοτήτων και ενδυνάµωση πολιτικών, που σχετίζονται µε την προώθηση του κυβερνητικού έργου.

Back To Top